PRODUCTS
สีพื้นโพลียูรีเทนคอนกรีต
ระบบพื้นสนามกีฬาโพลียูเทน


 สีแห้งเร็วและสีชนิดพิเศษ
Laquer Surfacer Primer Grey
 
 
 
อะคริลิครองพื้นเทา เนื้อสีมาก สามารถขัดแต่งด้วยกระดาษทรายได้